Zamknij Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.
Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące naszej polityki cookies są dostępne tu.
 
 

Ogłoszenia Wydziału Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017:

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy, realizacja w terminie kwiecień - październik 2017 r.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec - październik 2017 r.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec - grudzień 2017 r.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie marzec - listopad 2017 r.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec - grudzień 2017 r.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa po 14 dniach od daty ukazania się ogłoszenia, tj. 2 marca 2017 o godz. 16:00.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie:

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo - realizacja w terminie marzec - grudzień 2017;
Finał Marcin Gortat Camp - realizacja w terminie marzec - sierpień 2017;
DOZ Maraton Łódź - realizacja w terminie marzec - czerwiec 2017.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa 9 marca 2017 o godz. 16:00.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Wspieranie szkolenia sportowego - realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2017;

2. Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością - realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2017;

3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2017.

Link do wyników >>>>

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert dot. wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, w zakresie:

1. Wspieranie szkolenia sportowego

- realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2017

2. Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

- realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2017

3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

- realizacja w terminie styczeń – czerwiec 2017

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2017 r.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. W związku z awarią generatora wniosków oferty konkursowe należy składać tylko w formie papierowej. Druki ofert oraz druki załączników wymaganych w konkursie znajdują się pod ogłoszeniem podanym w linku.

Link do ogłoszenia konkursowego >>>>>>

Do poniedziałku 5 grudnia 2016 można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Na stypendia przeznaczono ponad 116 tys. zł, a na nagrody prawie 330 tys. zł. Druki wniosków obowiązujące w II półroczu br. oraz stosowne załączniki należy składać do 5 grudnia 2016 (do godz. 16) w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ - Pałac Sportu, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój 13.

Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendia sportowe i nagrody oraz druki wniosków są dostępne tutaj.

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej, w zakresie:

1. Wspieranie szkolenia sportowego

- realizacja w terminie lipiec - grudzień 2016

2. Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

- realizacja w terminie lipiec - grudzień 2016

3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

- realizacja w terminie lipiec - grudzień 2016

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj.

Do 14 lipca 2016 można składać oferty w otwartym konkursie dotyczącym wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę warunków uprawiania sportu w Łodzi. Na realizację tych zadań w okresie od lipca do grudnia 2016 przeznaczono łącznie prawie 4,2 mln zł. Z tej kwoty 4,1 mln zł zostanie wykorzystane na wsparcie szkolenia sportowego w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn w rozgrywkach ligowych.

Na organizację zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych przeznaczono 40,5 tys. zł, a na upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży - 44 tys. zł.

Szczegóły konkursu oraz formularze do pobrania można znaleźć tutaj.

Zgodnie z § 10 Regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/242/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/730/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz dyspozycją Prezydenta Miasta Łodzi, Wydział Sportu zaprasza do składania wniosków o przyznanie:

stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Prosimy o zapoznanie się z w/w uchwałami zawierającymi szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania wynosi:

Stypendia - 116.750 zł;

Druki wniosków obowiązujące w I półroczu 2016 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ
(ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 13),
do dnia 20 czerwca 2016 r. do godz. 16.00.

Przypominamy, że wnioski muszą być podpisane przez osoby upoważnione statutowo do składania, w imieniu klubu, oświadczeń woli (obowiązuje zasada stosowana przy składaniu ofert).

Wnioski:

nieprawidłowo wypełnione bądź niekompletne,
z brakującymi podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu),
złożone na niewłaściwych drukach,

nie będą rozpatrywane.

Prosimy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach zawartych w wyżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi.

Druk wniosku oraz teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Niewczas p. 13, tel. 638-55-84, e-mail: r.niewczas@uml.lodz.pl
oraz Pani Monika Stefaniak, p. 9, tel. 638-48-75, e-mail:m.stefaniak@uml.lodz.pl.

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy
- realizacja w terminie kwiecień - październik 2016

2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łodzian
- realizacja w terminie kwiecień - listopad 2016

3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych
- realizacja w terminie kwiecień - grudzień 2016

4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
- realizacja w terminie kwiecień - listopad 2016

5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów
- realizacja w terminie marzec - grudzień 2016

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej w zakresie konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

Wyniki konkursu mozna znaleźć tutaj.

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj.

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na upowszechnianiu kultury fizycznej, w zakresie:

1. Wspieranie szkolenia sportowego

- realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2016

2. Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

- realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2016

3. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

- realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2016

Wyniki konkursu można znaleźć tutaj.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program „Klub", w ramach którego będzie dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Program, na realizację którego w 2016 przeznaczono 15 mln zł, skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń lub związków sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych. Z pieniędzy MSiT będzie można dofinansować zakup sprzętu, organizację obozów oraz pracę szkoleniowców (trenerów, instruktorów).

Na ten ostatni cel kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

O wsparcie z programu „Klub" mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową i w poprzednim roku otrzymały maksymalnie 300 tys. zł dotacji ze środków publicznych.
Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2016. Szczegóły dot. oferty znajdują się na stronie MSiT.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w zakresie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016:

1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Trener osiedlowy
- realizacja w terminie kwiecień - październik 2016 r.

2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla najmłodszych łodzian
- realizacja w terminie kwiecień - listopad 2016 r.

3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych
- realizacja w terminie kwiecień - grudzień 2016 r.

4. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
- realizacja w terminie kwiecień - listopad 2016 r.

5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów
- realizacja w terminie marzec - grudzień 2016 r.

Termin składania ofert upływa 7 marca 2016 r.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w podanym niżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

W związku z awarią generatora wniosków oferty konkursowe należy składać tylko w formie papierowej. Druki ofert oraz druki załączników wymaganych w konkursie znajdują się pod ogłoszeniem podanym w linku.

LINK DO OGŁOSZENIA